Pascal 1

Buổi

Nội dung dạy

Ghi chú

1

1. Xin chào Pascal

2. Viết chương trình Pascal cơ bản

 

2

1. Câu lệnh Rẽ nhánh: If-Then; Case-Of

2. Viết chương trình sử dụng câu lệnh rẽ nhánh

 

3

1. Cấu trúc lặp: For-do; While-Do; Repeat-Until

2. Viết chương trình sử dụng câu lệnh Lặp

 

4

1. Kiểu mảng 1 chiều

2. Viết chương trình sử dụng Kiểu mảng 1 chiều

 

5

1. Kiểu mảng 2 chiều

2. Viết chương trình sử dụng Kiểu mảng 2 chiều

 

6

1. Kiểu Xâu Kí tự

2. Viết chương trình sử dụng Kiểu Xâu kí tự

 

7

1. Kiểu Xâu Kí tự (Tiếp theo)

2. Viết chương trình sử dụng Kiểu Xâu kí tự

 

8

1. Kiểu bản ghi

2. Viết chương trình sử dụng Kiểu bản ghi

 

9

1. Kiểu dữ liệu tệp

2. Viết chương trình sử dụng Kiểu dữ liệu tệp

 

10

1. Chương trình con

2. Viết chương trình sử dụng Chương trình con

 

11

1. Chương trình con (Tiếp theo)

2. Viết chương trình sử dụng Chương trình con

 

12

1. Đồ họa trong Pascal

2. Viết chương trình sử dụng Đồ họa trong Pascal

 


Last modified: Tuesday, 6 April 2021, 12:43 PM