Pascal 2

Buổi

Nội dung dạy

Ghi chú

1

Đề số 1: (Từ 3 đến 4 bài)

 

2

Đề số 2: (Từ 3 đến 4 bài)

 

3

Đề số 3: (Từ 3 đến 4 bài)

 

4

Đề số 4: (Từ 3 đến 4 bài)

 

5

Đề số 5: (Từ 3 đến 4 bài)

 

6

Đề số 6: (Từ 3 đến 4 bài)

 

7

Đề số 7: (Từ 3 đến 4 bài)

 

8

Đề số 8: (Từ 3 đến 4 bài)

 

9

Đề số 9: (Từ 3 đến 4 bài)

 

10

Đề số 10: (Từ 3 đến 4 bài)

 

11

Đề số 11: (Từ 3 đến 4 bài)

 

12

Đề số 12: (Từ 3 đến 4 bài)

 


Last modified: Tuesday, 6 April 2021, 12:45 PM